Grethe Nordhelle sin bakgrunn/publikasjoner

 
FORMELL BAKGRUNN
 • Utdannet som jurist i 1976 og psykolog i 1996, ved Universitet i Oslo.
 • Tilleggsutdanning fra Bedriftsøkonomisk Institutt, ½ årsenhet innen Personaladministrasjon i 1977 og Personal og organisasjonsutvikling i 1980.
 • Statistikk, (SS1) ved Sosialøkonomisk Institutt, Universitetet i Oslo I 1991.
 • Grunnkurs i familiemekling ved Ph.D. J.M. Haynes Mediation training i 1991.
 • Videregående kurs i familiemekling, J.M. Haynes Mediation training i 1992.
 • Grunnkurs i praktisk konflikthåndtering v/Center for Konfliktløsning, København i 1998.
 • Fordypningskurs innen spesialiteten arbeids – og organisasjonspsykologi, konflikter og konflikthåndteringpsykologen som den tredje part i 2000.
 • Sertifisert som prep.terapeut. ved Modum Bad i 1999.
 • 2-årig Spesialistutdanningsprogram for psykologer v/ Institutt for Aktiv Psykoterapi (IAP) i sosialklinisk terapi for voksne i 2000.
 
Yrkeserfaring:
Som jurist:
 • En del år innen ulike offentlige institusjoner, særlig innen personalsektoren i NRK og NBBL.
 • Dommerfullmektig på Eidsvoll
  Fra 1983 – 1996 egen advokatpraksis med hovedvekt på områdene: familier og barn, barnevern, incest, mishandling, voldtekt, flyktninger og innvandrere.
Som psykolog:
 • En kortere periode innen barnevernet, senere familievernet.
 • Egen psykologpraksis fra 1996 til dags dato.
Som mekler:
 • Offentlig oppnevnt som ekstern mekler i familiesaker i Oslo og Akershus fra 1993 til 2020.  Parallelt arbeidet med mekling å andre konfliktarenaer, som nabo og arbeidskonflikter.
 • Utført to meklingsprosjekter i samarbeid med Kirkens Familievernkontor Holmlia:      ”Alternativ til rettssak” Redd Barnas Prosjektrapport nr. 3/92.                           “Tverrkulturell mekling” Redd Barnas Prosjektrapport 4/94.
Som førstelektor:
 • Fra 1997 til 2013 ved Diakonhjemmet Høgskole med faglig ansvar for undervisningen innen bl.a. generell psykologi, kommunikasjon, konfliktforståelse og håndtering.
 • Utviklet, var faglig ansvarlig  og hovedlærer i 10 år for ett-årig videreutdanningsprogram innen konflikthåndtering – ulike meklingsmetoder på masternivå.
 
Undervisningserfaring:
 • I 80-90 årene holdt  jevnlige foredrag innen juridiske temaer fra min advokatvirksomhet innen ulike fora og konferanser.
 • Fra 1993 til dags dato, mange foredrag på konferanser og kurser i Norge, Norden og internasjonalt blant annet innen  bl.a. temaene konflikthåndtering, mekling ,manipulasjon, angst, selvrealisering, identitetsdannelse og endring, og psykologfaglig sakkyndighet i rettssystemet.
 • Mangeårig undervisningserfaring som førstelektor ved  VID høgskole, på bachelor, videreutdanning og masternivå.
 
Forfatter/medforfatter av fagbøker/artikler:
 • Nordhelle, G. (1992) Rettesapparatets hjelp til voldtektsofre.  Fra politianmeldelse til rettsak. I Bang,L., Hydle,I.(red.): “Mishandling og seksuelle overgrep.  Legens faglige oppgaver i helse- og rettsvesenet”,. Tano, 1992
 • Nordhelle, G (2000).  Mekling for barnas skyld.  I ” Festskrift – Juridisk Rådgivning for Kvinners 25-års jubileum”
 • Nordhelle, G. (2001) Health and Sports Culture in the Nordic countries.  I   Dr.Kamlesh (ed).”Sport Psychology in pursuit of Sport Excellence” Kazhakuttam, Prashant Printers, India.
 • Ekeland, T.-J., Iversen, O., Ohnstad, A. & Nordhelle, G. (2004) ”Psykologi for helse- og sosialarbeidere.”, Cappelen Akademisk.
 • Nordhelle, G.(2006) ”Mekling. Konfliktforståelse og konflikthåndtering.” Gyldendal Akademisk.
 • Nordhelle, G.(2007) ”Mekling.  Sentrale temaer i konflikthåndtering.” Gyldendal Akademisk.
 • Nordhelle, G. (2009) ”Manipulasjon. Forståelse og håndtering.” Gyldendal Akademisk.
 • Ekeland, T.-J., Iversen, O,  Nordhelle,G. & Ohnstad, A. (2010) ”Psykologi for helse- og sosialarbeidere.”, Cappelen Damm.
 • Tidsskrift for Norsk Psykologforening 8/10. Vol.47 Temanummer om mekling, ”Kritisk blikk på sakkyndigrollen i barnefordelingsssaker.” https://psykologtidsskriftet.no/fra-praksis/2010/08/kritisk-blikk-pa-sakkyndigrollen-i-barnefordelingssaker
 • Nordhelle, G. (2010)  Power imbalance in the mediation process: understanding and management. In Michancova, S & Dolanska (eds.) Sucasnost a perspektivvy PROBACIE  a MEDIACIE. Presov: Presovska Universzita Presove.
 • Nordhelle, G. (2010). MEDIACJA. Sztuka rozwiazywania konfliktow.  Gdansk: Fiso (oversettelse til polsk av Mekling og Mekling II).
 • Nordhelle, G. (2011). «Praktiseringen av sakkyndighetsarbeid i barnefordelingssaker – til barnas beste?  Tidsskrift for Familierett, arverett og barnevernsrettslige spørsmål . Nr. 3,  s. 176-197. https://www.bufdir.no/Bibliotek/RettsdataStartPage/Rettsdata/?grid=gFAB2011z2D3z5FNORDHELLE
 • Danbolt, T. & Nordhelle, G. (red.) (2012) «Åndelighet, mening og tro. Utfordringer i profesjonell praksis.»  Gyldendal Akademisk.
 • Sakhi, U.J. & Nordhelle, G. (2012) «KILDEN. Ny kompetanse for å hjelpe mennesker på avveie i sitt eget liv». Cappelen Damm.
 • Haugli, T. & Nordhelle. G. (2014).  «Sikker i sin sak?  Om barn, sakkyndighet og rettssikkerhet.»  Lov og Rett nr. 2 s.89-108. Kun sammendraget er tilgjengelig på nett: https://www.idunn.no/lor/2014/02/sikker_i_sin_sak_om_barn_sakkyndighet_og_rettssikkerhet
 • Nordhelle, G. (2014).  «Sikker i sin sak?» Tidsskrift for Norsk Psykologforening,vol, 51 s.215-216 (en meget forkortet versjon av noen av poengene i Haugli og Nordhelles artikkel  Sikker i sin sak? | Tidsskrift for Norsk psykologforening (psykologtidsskriftet.no)
 • Nordhelle, G. & Sakhi, U.S. (2014). «Angstens røtter. Eksistensiell forståelse og mestring.» Fagbokforlaget.
 • Nordhelle, G. (2014)  «Hidden power imbalance in the mediation process».  In  Karakoskova, S & Hola, L. (eds). Resolving Disputes in the 21st Century. Budapest: P-T Muhely Ltd.
 • Nordhelle, G. (2015).  Hagepsykologi.  Naturens harmoniserende kraft.  Oslo: Arneberg forlag.
 • Nordhelle, G. (2016). Høykonflikt. Utvidet forståelse og håndtering via mekling. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Nordhelle, G. (2019).  Tverrfaglig forum.  Historikk og ideologi. Oslo: Integral Psykologisk Institutt As
Styre og utvalgsverv:
 • Fra 1983 – til dags dato, grunnlegger og  styremedlem i Tverrfaglig Forum – forum for kultur, vitenskap og livssyn. www.forumviten.info
 • Fra 1991-92 Styremedlem i Støtteforeningen for seksuelt misbrukte barn.
 • Fra 1997-98 Utvalgsmedlem i offentlig utvalg som har utredetom det bør opprettes egen særdomstol eller annen avgjørelsesinstans for barnefordelingssaker. NOU:1998:17.
 • Fra 1998-2000 Styremedlem i World Mediation Forum.
 • Fra 1998-2000 Styremedlem i Nordisk Forum for Mekling.
 • Fra 2012 styremedlem i Academy for Professional Family Mediators. (APFM)
 • Fra 2012-2015 medlem av Fagrådet for Norsk Forum for Skolemegling.
 • Fra 2019  medlem av Fagrådet for CORETTA & MARTIN LUTHER KING INSTITUTE FOR PEACE; Norway.
 • Fra 2019 til dags dato  grunnlegger og redaktør for livskunnskapsmagasinet Demring.  https://www.forumviten.info/magasinet-demring/ 
   

   

  Medieomtale:

En rekke temaer har engasjert meg sterkt i mange år, både fra den juridiske og psykologiske siden. Jeg har vært intervjuet i radio, TV og aviser og deltatt i debatter opp gjennom årene særlig innen temaene: incest, voldtekt, mishandling, barnevern, separasjon og samlivsbrudd, barn, mekling, konflikthåndtering og manipulasjon, psykopati, sakkyndighet og angst. (se egen fane for medier)
I de senere årene vil en del av dette bli publisert på Integral Psykologisk institutt sin facbook side https://www.facebook.com/profile.php?id=100063616451146