Salg av våre bøker

Vi tilbyr salg av alle bøker vi har skrevet til 10% av  utgivelsesforlagets pris. Salg skjer ved oppmøte i vår lokale minibokhandel på Integral Psykologisk institutt (etter avtale) via bankterminal, eller ved nettbestilling.  Bøkene i listen  under her ligger i kronologisk rekkefølge.  Se mer info nederst på denne siden om hvordan du bestiller bøkene som sendes pr. post.

Tverrfaglig forum.  Historikk og ideologi (2019)

kr. 50 (70 sider)

Grethe Nordhelle

 I boken presenteres et historisk tilbakeblikk og en utdypelse av Tverrfaglig forum- forum for kultur, vitenskap og livssyn sin  ideologi i praksis gjennom 36 år. I underkant av 300 foredrag er formidlet i regi av forumet med formål å utvide vår livskunnskap for å leve harmonisk i samfunnet og naturen. Hensikten er å supplere og å tjene som alternativ til formidling gjennom tradisjonelle utdanningsinstitusjoner.

Hvordan bør et idealistisk forum organiseres for best mulig å tjene et forums visjon? Hvilke fallgruver kan føre til splid, manipulasjon og konflikt? Frivillig tjeneste for et verdifullt formål vektlegges som en mulighet for å rense oss for selvopptatte behov. Se mer om tverrfaglig forum og en fullstendig liste over alle foredragene på www.forumviten.info

Grethe Nordhelle og U.S. Sakhi var grunnleggere av Tverrfaglig forum i 1982 og har engasjert seg i forumet siden den tid. 

 

Flyer-Høykonflikt-3-page-001

Høykonflikt (2016)

Utvidet forståelse og håndtering via mekling.

kr. 340,-

Grethe Nordhelle

Parter som er i høykonflikt, er enten ikke i stand til, eller villige til, å forstå hverandre. Det er ikke bare dårlig kommunikasjon som kjennetegner høykonflikt. Ofte er det også et regelrett brudd i kommunikasjonen. Partene har gitt opp å snakke med hverandre. I denne boken presenteres blant annet to aspekter som er særdeles viktige for å kunne lykkes i å håndtere høykonflikt: Det første er arbeidet med å etablere begge parters tillit. Det andre er å forstå konfliktens dypeste røtter. Boken er særlig for praktiserende meklere, psykologer, andre helse- og sosialarbeidere og studenter i familieterapi og konflikthåndtering m.fl. Men boken er nyttig for alle som ønsker å bli bedre på å forstå og takle krevende konflikter, enten man selv er del av konflikten, eller på en annen måte hjelper parter som er i krevende konflikter.

Boken er anmeldt i:

Tidsskrift for Norsk psykologforening nr.3/ 2017, Aktualitetsmagasin for domstolene Rett på Sak nr. 4/16,   Advokatbladet Juni/juli 2016, Juristkontakt nr.6/16
Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernsrettslige spørsmål, 14, nr. 4 /2016,  Fontene forskning 2/2016, Tidsskrift for sjelesorg nr. 3/ 2016 

Anmeldelsene er publisert på vår facebook side:

https://www.facebook.com/Grethe-Nordhelle-As-Integral-Psykologisk-Institutt-1030890696973250/

 

hageps

Hagepsykologi (2015)

Naturens harmoniserende kraft
Kr. 270,-
Grethe Nordhelle

HAGEPSYKOLOGI er en annerledes bok for hageelskere og for dem som er opptatt av å finne harmoni i seg selv og med naturen.
Grethe Nordhelle forteller om sin egen hage og hvordan den kan skape mer sinnsro og balanse i livet. Hun viser oss parallellene mellom planters og menneskers utviklingsprosess og hvordan hagen kan brukes som et supplement til det terapeutiske
arbeidet.
Hagens fysiske, psykiske og spirituelle kraft lader oss opp. Kanskje tennes en gnist til å skape ditt unike miniparadis gjennom fotos og tekster fra forfatterens egne kreative hage- og livsprosess.
Enten man har hage eller ikke, er denne boken en kilde til inspirasjon om hvordan man kan leve mer i pakt med naturen.

Angstens røtter handler om den uro, bekymring og angst vi alle har. hva handler den om dypest sett? Og hvordan kan vi minimalisere plagsom angst i livet vårt?

Angstens røtter (2014)

Eksistensiell forståelse og mestring.

kr. 475,-

Grethe Nordhelle og Ujagar Sakhi

Dette en annerledes bok om angst som går dypt i forståelsen av sammenhengen mellom angst og hvordan vi lever våre liv. Å skape tro på andre mennesker og ikke minst, på en overordnet dimensjon i tilværelsen kan gi beskyttelse mot angst. Også realiseringen av selvet vårt, den vi egentlig dypest sett er, både fører til angst og reduserer den. Selvrealiseringsprosessen er mer enn å realisere våre evner og anlegg. Hvordan vi kommer i kontakt med vårt innerste vesen, er et sentralt tema i angstbekjempelsen. Boka handler om normal angst, den vi alle har. Denne er positiv så lenge den virker som en veiviser for oss. Angsten fungerer som en advarsel om fare og gir oss mulighet til å skjerpe kontrollen. Vi henvender oss både til studenter og praktiserende psykologer, pedagoger, leger, psykiatere, prester og andre helse- og sosialarbeidere. Også mennesker som opplever angsten som en byrde i livet, enten de arbeider med å mestre den på egen hånd eller med profesjonell hjelp, kan ha nytte av denne boka.

Boken er bl.a. anmeldt i :

Tidsskrift for Norsk Psykologforening:

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=432485&a=4

Tidsskrift for sjelesorg nr. 3/2015

kilden

KILDEN (2012)

Ny kompetanse til å hjelpe mennesker på avveie i sitt eget liv.    
kr. 385,-
Ujagar Sakhi og Grethe Nordhelle

Handler om hvordan profesjonelle fagfolk i praksis kan hjelpe mennesker til et mer harmonisk liv. Boka er også godt egnet for mennesker som ønsker å gå en selvrealiseringsvei i eget liv.

KILDEN refererer til tre kilder: Den indre kilde av resurser alle har i seg.  Denne kan være forstyrret av omgivelsene eller blokkert innenifra. Den ytre kilden som miljøet rundt oss representerer som vi selv bidrar til å skape.Kilden aktivitetssenter som i rundt 30 år representerte et rikt miljø for unge mennesker som av ulike grunner var kommet på avveie i eget liv. Hvilken personlig og profesjonell kompetanse trengs for å bistå mennesker som av ulike årsaker har behov for å etablere en ny identitet og komme seg videre i livet?  Eller hvordan kan den enkelte hjelpe seg selv? Både litteratur og fagfolk reflekterer over spørsmålet, men viser sjelden til hva man kan gjøre i praksis. I denne boka ser man skritt for skritt hvilke vesentlige nyanser som må til  i selvrealiserings-prosessen og ved dannelse av ny identitet.

andelighet-mening-og-tro

Åndelighet – Mening og tro (2012)

Utfordringer i profesjonell praksis.

kr. 440,-

Torill F. Danbolt, Grethe Nordhelle

Åndelighet – Mening og tro gir inspirasjon, åpner opp for samtaler både i fagfeltene og mellom fagperson og klient, øker bevissthet og refleksjon og er med på å bygge opp kunnskapstilfanget for åndelige perspektiver i profesjonell praksis.

Vi vet at mange mennesker henter styrke i sitt livssyn eller sin religiøse tro når ulike hendelser gjør livet vanskelig. Dersom den profesjonelle overser eller bagatelliserer denne siden av livet når det er viktig for klienten, blir ikke hele mennesket ivaretatt. Ved å utelukke det åndelige (tro og livssyn) vil klienten fratas muligheten til selv å bestemme over eget liv, og til å medvirke til et liv etter sitt eget ønske.  Mange av disse kapitlene er også nyttige for mennesker som ønsker å bli mer bevisst sitt eget forhold til åndelige spørsmål.    Grethe Nordhelle har for eksempel skrevet et kapittel her som heter: «Den skjulte mening- åndelig forståelse av erfaringer,» som kan bidra til å hjelpe mennesker til å få styrke og mening til å forstå belastende livsopplevelser.

Les anmeldelse av «Åndelighet – Mening og tro» i Tidsskrift for Den norske legeforening her

psykologiforsosial

Psykologi for sosial- og helsefagene (2010)

kr. 510,-                                      
Ekeland, Iversen, Nordhelle og Ohnstad

Dette er  først og fremst en innføringsbok i psykologi for studenter innen helse- og sosialfagene. Boka gir nyttig og praktisk kunnskap for alle som studerer psykologi uten å skulle bli psykolog.   Men boka er skrevet på en praktisk og enkel  måte slik at  også andre som er interessert i faget psykologi kan ha nytte av den.  Forfatterne introduserer de sentrale begrepene, teoriene og perspektivene i psykologien. De tar utgangspunkt i daglige problemstillinger  og bruker mange praktiske eksempler. Stoffet er illustrert med tankevekkende eksempler. Boka er tematisk inndelt.

Boken er bl.a. anmeldt i Tidsskrift for Norsk Psykologforening:

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=298663&a=4

# Manipulasjon, original

Manipulasjon (2009)   

Forståelse og håndtering                            

kr. 455,-

Grethe Nordhelle

Manipulasjon har ofte en bedøvende effekt på den som blir utsatt for det..

Blir man utsatt for manipulerende adferd, svekkes dømmekraften. Skal man avsløre fenomenet, kreves derfor en skjerpet bevissthet og kjennskap til manipulasjonens mekanismer. I denne boken analyserer forfatteren manipulasjon, viser hvordan man kan avsløre den, og peker på hvilke mottiltak man kan sette inn.

Siden manipulasjon også foregår i behandlings-sammenhenger, er det særlig viktig for fagpersoner å være oppmerksom på den. Denne boken henvender seg derfor særlig til psykologer, dommere, advokater, leger og andre helse- og sosialarbeidere som arbeider med mennesker i krevende situasjoner. Vi har fått mange tilbake- meldinger fra mennesker som har hatt stor nytte av å lese boka  når de selv har opplevd manipulerende mennesker i livet sitt.

Boken er omtalt i mange medier, intervjuer osv. og er ute i mange opplag.  Her er ett sentralt intervju i forbindelse med utgivelsen (se ellers  mer om boken og temaet på :  Grethes kontakt med medier.

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=90962&a=3

mekling2

Mekling II (2007)

Sentrale temaer i konflikthåndtering
kr. 475,-
Grethe Nordhelle

Å mekle er som å reise. Retningen, reisemåten og målet beror på hvilke parter vi reiser med, hvor i verden de befinner seg, og hvor de vil. Reisen blir aldri lik. Liker man å reise, blir mekling aldri kjedelig. Mekling er en profesjonell kompetanse, der en tredjeperson bistår partene. Denne boka henvender seg til praktikere som ønsker å videreutvikle sin forståelse og sine ferdigheter innen konflikthåndtering. Boka står selvstendig, men viderefører tematikken fra det grunnleggende bind 1. Mekling II går i dybden på sentrale temaer i den praktiske meklingshverdagen og dekker områder som maktubalanse, emosjonelle aspekter, barn i mekling og kulturvariasjon.  Boka kan også være nyttig for mennesker som er i konflikt og ønsker å forstå mer om konflikten.

Boken er bl.a. anmeldt i Tidsskrift for Norsk Psykologforening:

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=91491&a=4#m91520

mekling

Mekling  (2006)

Konfliktforståelse og konflikthåndtering

kr. 475,-
Grethe Nordhelle

Konflikter er uunngåelige. Å lære seg profesjonelle måter å håndtere dem på kan være avgjørende for utfallet av konflikten. Denne boken gir grunnopplæring i konfliktforståelse og mekling.

Mekling er en profesjonell kompetanse, der en tredjepart bistår partene. Mekling får stadig større gjennomslag og betydning, og profesjonelle meklere etterspørres på mange ulike områder. For å være gode meklere har vi behov for opplæring i konfliktforståelse og meklingsmetodikk. Denne boken henvender seg til dem som ønsker en grunnopplæring i konfliktforståelse og mekling, og også til praktiserende meklere som trenger påfyll i sin meklingshverdag. Også mennesker som står i konflikter og ønsker mer forståelse av konfliktene, kan ha nytte av boka.

Boken er bl.a. anmeldt i TIdsskrift for Norsk Psykologforening;

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=230672&a=4#m230687

 

HVORDAN KJØPE BØKENE VÅRE?

Alle bøkene vi har utgitt kan kjøpes på klinikken vår til redusert pris både  ved personlig fremmøte, og  i posten der det er  vedlagt faktura (da kommer   frakt + emballasje  i tillegg).

For å bestille send e-post til post@nordhelle.no

Følgende informasjon må oppgis:

  • Navn
  • Adresse
  • (hvis fakturaadresse er annen må denne oppgis fullstendig)
  • e-post adresse
  • Telefonnummer
  • Ønsket bok/bøker
  • Antall