Integral terapeut utdanning

Symbolet, som er logo for Integral Psykologisk Institutt As, er en pyramide der spissen åpenbarer starten på en kosmisk erfaring, som går inn i uendeligheten.  Fra alle sider, fra hvert vårt ståsted, kan vi klatre mot spissen av pyramiden og møte den samme ikke-materielle    virkeligheten.  Symbolet kjennetegner essensen av vårt arbeid i integral terapi – fra jord til himmel.  Mennesket forsterker bena sine for å stå på jorden og klargjør sinnet for å åpne seg for den kosmiske kraften.

Å utdanne seg til integral terapeut innebærer, foruten å tilegne seg relevante faglige kunnskaper, en bevisstgjøring- og praktiseringsprosess i tråd med prinsippene i integral terapi. Arbeidet på seg selv er en forutsetning for å være en god terapeut.

Integral terapi er en unik terapiform, utviklet av U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle, basert på meget lang terapeutisk praksis og livserfaring.  Integral terapi tar opp i seg dyp forståelse av gammel østlig visdom i forening med nye vestlige vitenskapelige forankrede metoder som en helhetlig tilnærming for å møte individers utfordringer i dagens komplekse og spesialiserte samfunn. Kunnskap som er valgt ut har både en vitenskapelig forankring men også bygd på klinisk ekspertise.  Denne terapiformen utvider eksisterende terapeutisk kunnskap, samtidig som den står på egne ben.

Integral terapi baserer seg på en helhetlig og nyansert forståelse av det fysiske og psykiske individet, individet i nærmiljøet, samfunnet og naturen, samt et spirituelt perspektiv.  Alt som påvirker individet av materielle og ikke materielle krefter i universet er gjenstand for en bevisstgjøringsprosess i integral terapi. Både ytre og indre påvirkningskilder utforskes.  Individets mulighet til å oppdage skjulte ressurser i seg selv, ikke bare talenter, men også en dypere realisering av menneskets sanne, opprinnelige natur står sentralt. I vår tid har vi fjernet oss mye fra opprinneligheten, og derfor florerer også psykiske forstyrrelser. Integral terapi innebærer en utviklingsprosess fra å leve sitt liv basert på en ytre identitet, til å bli tro mot sitt indre selv. Forståelse og metodikk,  evidensbasert psykologisk praksis, for å komme i bedre kontakt med sitt indre selv, vil bli presentert på og startet en øvelsesprosess i forhold til.   Det vi har behov for i livet, må vi dyrke gjennom bevisste handlinger i et passende miljø for den enkelte.

En integral terapeut er engasjert i å se klienten med dennes unike kvaliteter og benytter seg av ulike virkemidler for å skape en atmosfære som gjør at klienten åpner seg. Den diagnostiske tilnærmingen er helhetlig og baserer seg på ulike observasjons kilder.  Korrekt helhetlig diagnostisk forståelse er forutsetningen for korrekte tiltak.

I integral terapi legges det stor vekt på at mennesker, dyr  og planter lever i hver sin natur i den store naturen, og vi må studere og forstå naturen og kosmos sine  prinsipper og innordne oss dets orden og lover for å utvikle harmoni, som motsatsen til psykiske forstyrrelser.

GODKJENT SOM VEDLIKEHOLDSKURS FOR PSYKOLOGSPESIALISTER
Utdanningen er  godkjent  av  Norsk Psykologforening med 72 poeng som vedlikeholdsaktivitet  for psykologspesialister. 

FAGANSVARLIG FOR STUDIET, FORELESER OG GRUPPEVEILEDER:
Grethe Nordhelle; psykolog og advokat; forfatter, terapeut, mekler og  psykologisk rådgiver ved Integral Psykologisk Institutt As. Hun var  førstelektor (grunnet sine publikasjoner og faglige utvklingsarbeid som likestilles med en doktorgrad) i nesten 20 år ved VID (Diakonhjemmet høgskole) med ansvar for psykologiundervisningen og utviklet, og var faglig ansvarlig for, videreutdanning i konflikthåndtering og mekling på masternivå.  Hun har praktisert som psykolog i snart 30 år og undervist i Norge og utlandet i mange år innen sentrale psykologiske temaer og har skrevet mange fagbøker, alene og sammen med andre. Tre bøker er skrevet sammen med Sakhi, den andre hovedforeleseren på studiet. Hennes bakgrunn som praktiserende advokat i mange krisebetonte saker, har gitt henne også en bredde i forståelse av komplekse psykiske problemer.  Parallelt med yrkeserfaringene har hun i  livet sitt i mange år arbeidet med en indre søken etter dypere forståelse av menneskets plass i universet.

post@nordhelle.no
mobil 92800226

FORELESER:
Tor-Johan Ekeland er professor (emeritus). dr.philos. i sosialpsykologi ved Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda. Ekeland skrev i 1999 avhandlingen «Meining som medisin» som bl.a. handlet om placebo og psykoterapi. Han har i mange senere arbeid formidlet et kulturpsykologisk og kontekstuelt perspektiv på terapi og kommunikasjon som helseressurs.

FORELESER:
Ragnhild Bang Nes er utdannet psykolog, PhD,  jobber som seniorforsker i Folkehelseinstituttet hvor hun koordinerer livskvalitetsforskningen som er et prioritert satsingsfelt ved instituttet. Hun jobber også som førsteamanuensis ved Psykologisk institutt (PSI) og ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassike språk, begge ved Universitetet i Oslo. Hun er en av initiativtakerne til forskningssenteret Promenta ved PSI hvor hun særlig er involvert i intervensjonsforskning.


Foto: Astrid Waller

FORELESER OG GRUPPEVEILEDER:
U.S. Sakhi sosialpedagog; cand. polit.; psykologisk rådgiver ved Integral Psykologisk Institutt As.  Han var grunnlegger og daglig leder ved Kilden Aktivitetssenter for stoffmisbrukere i Skedsmo kommune i 28 år. Kilden var et alternativ til de offentlige tilbudene. Han har nesten 40 års erfaring i Norge i arbeid med rusmisbrukere og deres familier, særlig med manipulerende adferd, eksistensiell angst og identitetsproblemer.   Han har holdt mange foredrag på folkehøgskoler og lærerhøgskoler om ungdomsproblemer og minoritetsgruppers problemer med tilpasning i samfunnet. Han har gitt ut tre bøker sammen med Grethe Nordhelle.  Sakhi er opprinnelig fra India. Han har en sjelden dyp forståelse og erfaring av menneskets vesen.


sakhi@online.no;
mobil 92034828

GRUPPEVEILEDER: 
Elsa Frøili
; Utdannet cand psykol ved UiO i 1984. Spes i kliniske psykolog fra 1990. Arbeidet på familievernkontor, samt i BUP 6 år. Vært fulltid  privatpraktiserende avtalespesialist HelseSørØst  fra 1992 til dags dato. Utdannet barnepsykoterapeut, bioenergetisk analytiker for voksne, Imago parterapeut, Somatic Eksperience traumeterapeut.  Elsa er utdannet integral terapeut kull 2022.


elsa.froili@gmail.com
mobil 92429885

ADMINISTRATIVT ANSVARLIG:
Elin Ingvaldsen; studiekoordinator;  Elin Ingvaldsen har lang administrativ  erfaring i ulike organisasjoner med stor publikumskontakt.   Gjennom sin yrkeserfaring  har hun utviklet  god  forståelse og kommunikasjon med forskjellige typer mennesker internt og eksternt. Hun er også utdannet integral terapeut det første kullet.


eliningvaldsen@me.com
mobil 91158619

ØVRIGE GJESTEFORELESERE (fra støttende fagdisipliner):

  

Bjørn Grinde er utdannet ved Universitetet i Oslo med Dr. scient og Dr. philos i biologi samt studier i antropologi, psykologi og pedagogikk. Han arbeider som seniorforsker ved Området for psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet. En vedvarende interesse har vært å forstå hvordan evolusjonsprosessen har formet mennesket, og hvordan slik innsikt kan bidra til bedre mental helse og lykkeligere liv.  Han har skrevet en rekke bøker og holdt mange foredrag. (Se https://grinde.one)

Nina Cathrine Johansen har mastergrad i samfunnsernæring fra OsloMet og videreutdanning innen plantebasert ernæring fra T. Colin Campbell Center for Nutrition Studies, eCornell University. Hun jobber med kostveiledning, først og fremt for vegetarianere og veganere; og er også ernæringsrådgiver i foreningen Helsepersonell for plantebasert kosthold. Hun er medforfatter av bøkene Plantebasert kosthold (2019), og Fra liten til stor (2021); to fagbøker om plantebasert ernæring.

Mina Adampur  er lege i spesialisering i nevrologi, samfunnsdebattant og en av stemmene i helsepodcasten Ha det bra

TEMAER PÅ STUDIESAMLINGENE på siste kull  (forbehold om justeringer)  :

1. STUDIESAMLING  

 Lørdag:
Orientering om studiet og presentasjon av den faglige progresjonen v/Grethe Nordhelle
– Prehistoriske glimt av hjelp til menneskers problemer v/U.S. Sakhi
– Behovet for integral psykologi i vår tid v/Grethe Nordhelle
– Introduksjon til yoga i sin opprinnelige form. Betydning i studiet V/U.S. Sakhi

Søndag:
– Introduksjon til yoga i sin opprinnelige form. Betydning i studiet.
– Innføring i starten på  yogiske øvelser. v/ U.S. Sakhi.   Studentenes start på å praktisere øvelser.
– Forståelse av den fysiske kroppens funksjon og pustens betydning for helhetlig helse v/Mina Adampur
– Utdypende forståelse av arbeid med pusten v/U.S. Sakhi
– Patanjalis 8 trinns vitenskapelige yogasystem v/ Grethe Nordhelle

2. STUDIESAMLING  

Lørdag:

Innføring i  yogiske øvelser. v/ U.S. Sakhi.   Praktisere øvelser.
– Et biologisk/nevrologisk perspektiv på menneskets hjerne v/Bjørn Grinde
–  Den indre energien. Hvordan frigjøre  blokkert livsenergi  for optimal bruke v/ Grethe Nordhelle
– Forståelse av den indre energiens funksjon v/U.S. Sakhi

Søndag:

-Innføring i  yogiske øvelser. v/ U.S. Sakhi.   Praktisere øvelser.
–  Yogisk bevissthet og psykisk helse.  Forebyggelse og helbredelse som fører til spirituell oppdagelse.   v/U.S. Sakhi
– Behovet for integral terapi v/Grethe Nordhelle
– Forståelse av naturen, menneskenaturen  og de universelle lover for fysisk og psykisk helse;
v/U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle.

3. STUDIESAMLING  

 Lørdag:
– Innføring i  yogiske øvelser. v/ U.S. Sakhi.   Praktisere øvelser.
– Ny forståelse av adferd i lys av bevissthetspsykologi v/U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle
– Utvidelse av persepsjonspsykologien v/U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle
– Forståelse av farger, lukter, lyder.  Praktisk øvelse.

Søndag:
–  Innføring i  yogiske øvelser. v/ U.S. Sakhi.   Praktisere øvelser.
– Ernæringens  betydning for helhetlig helse, med særlig vekt på plantebasert kosthold v/ Nina Cathrine Johansen
– Matens kvalitet tilpasset personlighet v/U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle
– Mat, energi og adferdskarakter v/ U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle

4. STUDIESAMLING  

Lørdag: 

– Innføring i  yogiske øvelser. v/ U.S. Sakhi.   Praktisere øvelser.
– Kort introduksjon til det indre energisystemet v/ Grethe Nordhelle
-Elementer av et vitenskapelig yogasystem. Videosamtale med U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle
-Drøftelse i plenum av dette temaet
-Diagnostisk forståelse i et integral psykologisk perspektiv v/ U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle
– Terapeutens forberedelse og første møte med klienten v/ U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle

Søndag:

-Innføring i  yogiske øvelser. v/ U.S. Sakhi.   Praktisere øvelser.
– Kommunikasjon som helseressurs – virksomme faktorer i psykoterapi og hjelpearbeid v/Tor-Johan Ekeland
– Bevisstgjøring og diagnostisk forståelse av ulike typer sinnsforstyrrelser v/U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle
– Kartlegging av hvilke psykiske  problemer mennesker har alene eller sammen med andre. Bruk dine erfaringer og refleksjoner fra hva du har lest, hørt og opplevd. Plenumssamtale.

5. STUDIESAMLING  

Lørdag:
–  Innføring i  yogiske øvelser. v/ U.S. Sakhi.   Praktisere øvelser.
–  Helhetlig forståelse av   psykisk helsefremmende aktiviteter   – med særlig  vekt på naturens betydning for psykisk helse  v/ Ragnhild Bang Nes
–  Video av autentisk klientsamtale v/ Grethe Nordhelle.  Etterfølgende dialog i plenum.
– Gjennomgang av kartleggingen (fra studiesamling 4)  av hvilke psykiske problemer mennesker har alene eller sammen med andre i et diagnotistisk perspektiv.  Plenumssamtale

Søndag:
– Innføring i  yogiske øvelser. v/ U.S. Sakhi.   Praktisere øvelser.
– Video av autentisk terapisamtale.  Etterfølgende dialog i plenum.
– Gruppearbeid – første øvelse som terapeut. Gruppeveiledere: Elsa Frøili, U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle  –  Plenumssamtale om dagens erfaringer

6. STUDIESAMLING  

 Lørdag:
-Innføring i  yogiske øvelser. v/ U.S. Sakhi.   Praktisere øvelser.
– Diagnostisk forståelse og behandling av konflikter i  et integralt perspektiv v/ Grethe Nordhelle og 
   U.S. Sakhi 
– Gruppearbeid – andre øvelse som terapeut.  Gruppeveiledere: Elsa Frøili, U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle  
– Plenumssamtale om dagens erfaringer

Søndag:
– Innføring i  yogiske øvelser. v/ U.S. Sakhi.   Praktisere øvelser.
– Diagnostisk forståelse og behandling av angst, depresjon mv. i et integralt perspektiv v/ U.S. Sakhi og   Grethe Nordhelle
– Gruppearbeid –  tredje øvelse som terapeut.  Gruppeveiledere: Elsa Frøili, U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle  
– Plenumssamtale om dagens erfaringer

7. STUDIESAMLING  

 Lørdag:
– Innføring i  yogiske øvelser. v/ U.S. Sakhi.   Praktisere øvelser.
– Egoets betydning for menneskets psykiske tilstand og adferd v/Grethe Nordhelle og U.S. Sakhi
– Gruppearbeid – fjerde terapeutisk øvelse.  Gruppeveiledere: Elsa Frøili, U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle 
– Plenumssamtale om dagens erfaringer

Søndag:
– Innføring i  yogiske øvelser. v/ U.S. Sakhi.   Praktisere øvelser.
– –  Stillhet og meditasjon. Praktisk bruk i dagliglivet v/ U.S. Sakhi 
– Gruppearbeid – femte terapeutisk øvelse. Gruppeveiledere: Elsa Frøili, U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle  
– Plenumssamtale om dagens erfaringer

8. STUDIESAMLING  

 Lørdag:
– Innføring i  yogiske øvelser. v/ U.S. Sakhi.   Praktisere øvelser.
– Hvordan egoets identifisering hindrer høyere utvikling ved U.S. Sakhi 
– Konkretisering av terapeutiske utfordringer ved Grethe Nordhelle 
– Gruppearbeid – sjette terapeutiske øvelse.  Gruppeveiledere: Elsa Frøili, U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle  
– Plenumssamtale om dagens erfaringer

Søndag:
– Innføring i  yogiske øvelser. v/ U.S. Sakhi.   Praktisere øvelser.
  Selvrealisering og yogisk kunnskap slik vi har lært i studiet – nytte for terapeuten selv og for bruk i terapi. Plenumssamtale
– Fordypning av diagnostisk forståelse og arbeid med klienter, utdyping ved studentenes initiativ, interesse og behov, v/U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle
– Oppsummering av studiet /v. U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle
– Utdeling av sertifikat.  Evaluering av studiet. Avslutning.

Det tas forbehold om endringer av programmet.

 

 STUDIETS OMFANG

 Studiesamlingene går over 8 helger, 16 studiedager,  i løpet av to semestre.       Studiet finner sted i vakre omgivelser  i Asker (like ved togstasjon). Gode parkeringsmuligheter. Lørdager og søndager fra kl.10- 16.30/17.00; til sammen 112 timer.

All undervisning krever fysisk nærvær.  Det vil ikke være noe nettbasert undervisning.

 DELTAKERANTALL: 16

ARBEIDSFORM:

Forelesninger og dialog mellom foreleser og studenter. Gruppearbeid i mindre grupper. Ferdighetstrening i praktiske øvelser og klientsamtaler med veiledning.  En god morgenrytme er en god start på dagen.   Morgenritualer på alle studiedager: Yoga og meditasjons øvelser under kyndig veiledning. Det forutsettes at alle deltakere praktiserer øvelser på studiesamlingene, men også på daglig basis mellom samlingene.  Det er den daglige disiplinen som skaper de virkelige resultatene.

PRIS

Hele studiet koster kr. 24 900.   I tillegg til studieavgiften kommer studiemateriell  (kompendium og pensumlitteratur)  samt enkel lunsj og snacks.     Ved opptak må kr.4900,- betales for å være påmeldt. Restsummen på kr. 20 000,-  må betales innen 1. august.  Helt unntaksvis kan, etter søknad,  halve summen  utsettes for innbetaling til 1.12.  Det er dessverre ingen refusjon ved sykdom eller annet forfall.

OPPTAK:

Er du interessert i studiet?  Ta kontakt med studiekoordinator Elin Ingvaldsen eliningvaldsen@me.com
mobil  91158619  for å få mer informasjon.  
Målgruppen er primært psykologer og andre helse- og sosialarbeidere, med minimum to års praksis etter endt eksamen.   Opptak kan også skje ved realkompetanse etter personlig intervju av andre (som ikke er helse- og sosialarbeider).   Slikt opptak baserer seg på livserfaring som kan gjøre en spesielt egnet til å være terapeut.  

Når det er aktuelt å søke: Søknaden skal inneholde ALLE disse punktene:

  • fullt navn
  • adresse
  • mobilnummer
  • alder
  • nåværende arbeidsgiver og tittel (hvis du er i jobb)
  • kortfattet utdrag av CV (relevant for studiet/eller essensen av det viktigste du har gjort/gjør)
  • kortfattet om din motivasjon for studiet

Det er begrenset antall studieplasser – kun 16 personer.

STED:

Studiesamlingene finner sted sentralt i Asker i gode omgivelser.  Det vil være overnattingsmuligheter i nærheten for de som har behov for det.

LITTERATUR:

Sakhi, U. S.  & Nordhelle, G. (2020) Å leve i pakt med Moder Jord. Integral terapi.  Cappelen Damm
Boken er til salgs på nettbokhandlere men også til salgs på Integral Psykologisk Institutt As, på Hvalstad i vår minibokhandel der alle våre bokutgivelser er tilgjengelig.

Diverse  vitenskapelige artikler i kompendium/digitalt

Tilleggslitteratur er:

Sakhi, U.S. (2022) Integral terapeutisk yoga.  Hvalstad: Integral Psykologisk Institutt As. Boken er kun å få kjøpt i vår minibokhandel eller pr. post. Det er et hefte med instruksjoner i forhold til yoga øvelser det blir instruert i og øvet på.

Det vil også  bli anbefalt  tilleggslitteratur.

GODKJENNING:

Det vil ikke være noen eksamen på studiet.  Kursbevis vil bli gitt ved utdanningens slutt under forutsetning av minimum 80% tilstedeværelse på studiesamlingene. I praksis innebærer det at man ikke får kursbevis som integral terapeut med mer enn 3 studiedagers fravær. Tilleggs krav er at man har praktisert både som terapeut og som klient på studiesamlingene.

Har du  spørsmål av  faglig art, kontakt faglig ansvarlig Grethe Nordhelle på 92800226 eller send en e-post til  post@nordhelle.no .   Administrative sprøsmål rettes til studiekoordinator Elin Ingvaldsen på 91158619 eller send en e-post til eliningvaldsen@me.com .

FOTOS FRA STUDIESAMLINGER KULL 2020/2021

FOTOS FRA STUDIESAMLINGER KULL 2022/2023  og 2023/2024 finnes på Integral psykologisk institutt sin facebook side.