Integral terapeut utdanning

Symbolet, som er logo for Integral Psykologisk Institutt As, er en pyramide der spissen åpenbarer starten på en kosmisk erfaring, som går inn i uendeligheten.  Fra alle sider, fra hvert vårt ståsted, kan vi klatre mot spissen av pyramiden og møte den samme ikke-materielle    virkeligheten.  Symbolet kjennetegner essensen av vårt arbeid i integral terapi – fra jord til himmel.  Mennesket forsterker bena sine for å stå på jorden og klargjør sinnet for å åpne seg for den kosmiske kraften.

Å utdanne seg til integral terapeut innebærer, foruten å tilegne seg relevante faglige kunnskaper, en bevisstgjøring- og praktiseringsprosess i tråd med prinsippene i integral terapi. Arbeidet på seg selv er en forutsetning for å være en god terapeut.

Integral terapi er en unik terapiform, utviklet av U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle, basert på meget lang terapeutisk praksis og livserfaring.  Integral terapi tar opp i seg gammel østlig visdom i forening med nye vestlige metoder som en helhetlig tilnærming for å møte individers utfordringer i dagens komplekse og spesialiserte samfunn.  Denne terapiformen utvider eksisterende terapeutisk kunnskap.

Integral terapi baserer seg på en helhetlig og nyansert forståelse av det fysiske og psykiske individet, individet i nærmiljøet, samfunnet og naturen, samt et spirituelt perspektiv.  Alt som påvirker individet av materielle og ikke materielle krefter i universet er gjenstand for en bevisstgjøringsprosess i integral terapi. Både ytre og indre påvirkningskilder utforskes.  Individets mulighet til å oppdage skjulte ressurser i seg selv, ikke bare talenter, men også en dypere realisering av menneskets sanne, opprinnelige natur står sentralt. I vår tid har vi fjernet oss mye fra opprinneligheten, og derfor florerer også psykiske forstyrrelser. Integral terapi innebærer en utviklingsprosess fra å leve sitt liv basert på en ytre identitet, til å bli tro mot sitt indre selv.   Det vi har behov for i livet, må vi dyrke gjennom bevisste handlinger i et passende miljø for den enkelte.

En integral terapeut er engasjert i å se klienten med dennes unike kvaliteter og benytter seg av ulike virkemidler for å skape en atmosfære som gjør at klienten åpner seg. Den diagnostiske tilnærmingen er helhetlig og baserer seg på ulike observasjons kilder.  Korrekt helhetlig diagnostisk forståelse er forutsetningen for korrekte tiltak.

I integral terapi legges det stor vekt på at mennesker, dyr  og planter lever i hver sin natur i den store naturen, og vi må studere og forstå naturens prinsipper og innordne oss dens orden og lover for å utvikle harmoni, som motsatsen til psykiske forstyrrelser.

GODKJENT SOM VEDLIKEHOLDSKURS FOR PSYKOLOGSPESIALISTER
Utdanningen er godkjent  av Norsk psykologforening med 72 timer som vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

ANSVARLIGE FOR STUDIET:
Faglig ansvarlige, hovedforelesere og veiledere:

U.S. Sakhi sosialpedagog; cand. polit.; psykologisk rådgiver ved Integral Psykologisk Institutt As.  Han var grunnlegger og daglig leder ved Kilden Aktivitetssenter for stoffmisbrukere i Skedsmo kommune i 28 år. Kilden var et alternativ til de offentlige tilbudene. Han har nesten 40 års erfaring i Norge i arbeid med rusmisbrukere og deres familier, særlig med manipulerende adferd, eksistensiell angst og identitetsproblemer.   Han har holdt mange foredrag på folkehøgskoler og lærerhøgskoler om ungdomsproblemer og minoritetsgruppers problemer med tilpasning i samfunnet. Han har gitt ut tre bøker sammen med Grethe Nordhelle.  Sakhi er opprinnelig fra India. Han har en sjelden dyp forståelse av menneskets vesen, som preger utdanningen.

     sakhi@online.no; mobil 92034828

Grethe Nordhelle; psykolog og advokat; terapeut, mekler og  psykologisk rådgiver ved Integral Psykologisk Institutt As. Hun arbeidet som førstelektor i nesten 20 år ved VID (Diakonhjemmet høgskole) med ansvar for psykologiundervisningen og utviklet og var faglig ansvarlig for videreutdanning i konflikthåndtering og mekling på masternivå.  Hun har praktisert som psykolog i mer enn 20 år og undervist i Norge og utlandet i mange år innen sentrale psykologiske temaer og har skrevet mange fagbøker, alene eller sammen med andre. Tre er skrevet sammen med Sakhi. Hennes bakgrunn som praktiserende advokat i mange krisebetonte saker, har gitt henne også en bredde i forståelse av komplekse psykiske problemer.  Parallelt med yrkeserfaringene har hun i  livet sitt i mange år arbeidet med en indre søken etter dypere forståelse av menneskets plass i universet.

   post@nordhelle.no ; mobil 92800226

Administrativt ansvarlig for studiet:

Elin Ingvaldsen; studiekoordinator;  Elin Ingvaldsen har lang administrativ  erfaring i ulike organisasjoner med stor publikumskontakt.   Gjennom sin yrkeserfaring  har hun utviklet  god  forståelse og kommunikasjon med forskjellige typer mennesker internt og eksternt.

   eliningvaldsen@me.com ; mobil 91158619

Gjesteforelesere:

  

Bjørn Grinde er utdannet ved Universitetet i Oslo med Dr. scient og Dr. philos i biologi samt studier i antropologi, psykologi og pedagogikk. Han arbeider som seniorforsker ved Området for psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet. En vedvarende interesse har vært å forstå hvordan evolusjonsprosessen har formet mennesket, og hvordan slik innsikt kan bidra til bedre mental helse og lykkeligere liv.  Han har skrevet en rekke bøker og holdt mange foredrag.

Nina Cathrine Johansen har mastergrad i samfunnsernæring fra OsloMet og videreutdanning innen plantebasert ernæring fra T. Colin Campbell Center for Nutrition Studies, eCornell University. Hun jobber med kostveiledning, først og fremt for vegetarianere og veganere; og er også ernæringsrådgiver i foreningen Helsepersonell for plantebasert kosthold.  Hun er medforfatter av boken Plantebasert kosthold (2019), en fagbok om  helsefordeler med et grønnere kosthold.

Gunnar Tellnes er utdannet lege, spesialist i allmennmedisin, samfunnsmedisin og master i helseadministrasjon. Han har doktorgrad fra Universitetet i Oslo (UiO) og undervist der siden 1984. Han er nå professor emeritus ved UiO, professor II i folkehelse ved Høyskolen Kristiania og rådgivende overlege i NAV Øst-Viken. Han har vært lege på Værøy og Røst, bedriftslege i Modum, president i EUPHA, initiativtaker til Folkehelseforeningen og NaKuHel Asker (Natur-Kultur-Helse).

 Det er mulig at vi inviterer flere gjesteforelesere.

TEMAER PÅ STUDIESAMLINGENE (forbehold om justeringer i innholdet på neste kull)  :

1. STUDIESAMLING

 Lørdag:

Orientering om studiet v/Grethe Nordhelle

– Prehistoriske glimt av hjelp til menneskers problemer v/U.S. Sakhi

– Behovet for integral psykologi i vår tid v/Grethe Nordhelle

Søndag:

-Innføring i  yogiske øvelser. v/ U.S. Sakhi.   Praktisere øvelser.

– Forståelse av den fysiske kroppens funksjon og pustens betydning for helhetlig helse v/Gunnar Tellnes

– Utdypende forståelse av arbeid med pusten v/U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle

 

 1. STUDIESAMLING:

Lørdag:

-Innføring i  yogiske øvelser. v/ U.S. Sakhi.   Praktisere øvelser.

–  Yogisk bevissthet og psykisk helse.  Forebyggelse og helbredelse som fører til
spirituell oppdagelse.   v/U.S. Sakhi

– Behovet for integral terapi v/Grethe Nordhelle

– Forståelse av naturen og menneskenaturen for fysisk og psykisk helse;
herunder farger, lukter og lyder i naturen og skapelse av slike effekter.
v/U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle.

Søndag:

-Innføring i  yogiske øvelser. v/ U.S. Sakhi.   Praktisere øvelser.

– Et biologisk perspektiv på mennesket v/Bjørn Grinde

– Forståelse av den indre energiens funksjon på ulike nivåer, v/ U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle

 

 1. STUDIESAMLING

 Lørdag:

-Innføring i  yogiske øvelser. v/ U.S. Sakhi.   Praktisere øvelser.

– Ernæringens betydning for helhetlig helse v/ Nina Cathrine Johansen

– Matens kvalitet tilpasset personlighet v/U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle

– Mat og adferdskarakter v/ U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle

Søndag:

-Innføring i  yogiske øvelser. v/ U.S. Sakhi.   Praktisere øvelser.

– Utvidelse av persepsjonspsykologien v/U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle

– Ny forståelse av adferd i lys av bevissthetspsykologi v/U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle

 

 1. STUDIESAMLING:

Lørdag:

-Innføring i  yogiske øvelser. v/ U.S. Sakhi.   Praktisere øvelser.

-Samspillet Natur-Kultur-Helse som helsefremmende metode – med særlig  vekt på naturens betydning for psykisk helse  v/Gunnar Tellnes

Hvordan frigjøre blokkert livsenergi for optimal bruk? v/ U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle

 Søndag:

-Innføring i  yogiske øvelser. v/ U.S. Sakhi.   Praktisere øvelser.

– Bevisstgjøring og diagnostisk forståelse av ulike typer sinnsforstyrrelser v/U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle

 

 1. STUDIESAMLING:

Lørdag:

-Innføring i  yogiske øvelser. v/ U.S. Sakhi.   Praktisere øvelser.

– Psykiske ubalanser som konsekvenser av sinnsfortyrrelser. v/ U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle

– Konflikter, møte med krevende personer,  angst, søvnforstyrrelser, depresjon og andre psykiske forstyrrelser v/ U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle

Søndag:

-Innføring i  yogiske øvelser. v/ U.S. Sakhi.   Praktisere øvelser.

– Ulike terapeutiske tiltak for vanlige psykiske forstyrrelser v/U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle

– Gruppearbeid – første øvelse som terapeut. Veiledere: U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle

– Prosessen til stillhet. Disiplinering av sinnet.  Fra «mindfulness»  til «mindlessnes»  v/U.S. Sakhi

 

 1. STUDIESAMLING

 Lørdag:

-Innføring i  yogiske øvelser. v/ U.S. Sakhi.   Praktisere øvelser.

– Diagnostisk forståelse av ulike typer psykisk forstyrrelse, illustrert ved kasusbeskrivelser v/U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle

– Gruppearbeid. Øvelse som terapeut.  Veiledere: U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle

Søndag:

-Innføring i  yogiske øvelser. v/ U.S. Sakhi.   Praktisere øvelser.

– Terapeutisk behandling av ulike kasus v/U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle

– Gruppearbeid. Øvelse som terapeut.  Veiledere: U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle

 

 1. STUDIESAMLING

 Lørdag:

-Innføring i  yogiske øvelser. v/ U.S. Sakhi.   Praktisere øvelser.

– Terapeutens forberedelse og første møte med klienten v/ U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle

– Gruppearbeid. Praktisering av terapeutiske ferdigheter.    Veiledere: U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle

Søndag:

-Innføring i  yogiske øvelser. v/ U.S. Sakhi.   Praktisere øvelser.

– Arbeid med autentiske klienter.  Veiledere: U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle

 

 1. STUDIESAMLING:

 Lørdag:

-Innføring i  yogiske øvelser. v/ U.S. Sakhi.   Praktisere øvelser.

– Fordypning av diagnostisk forståelse og arbeid med klienter. Veiledere: U.S. Sakhi og
Grethe Nordhelle

Søndag:

-Innføring i  yogiske øvelser. v/ U.S. Sakhi.   Praktisere øvelser.

– Oppsummerende dialog etter studentenes behov.

– Utdeling av sertifikat. Avslutning.

 

Det tas forbehold om endringer av programmet.

 

 STUDIETS OMFANG

Neste kull starter høsten 2022  og går over 8 helger i løpet av to semestre til midten av mai måned 2023. Lørdager og søndager fra kl.10- 16.30/17.00; til sammen 112 timer.

 

STUDIESAMLINGER HØSTEN 2022

27. og 28 august

24. og 25. september

22. og 23. oktober

19. og 20. november

STUDIESAMLINGER VÅREN 2023:

14. og 15. januar

11. og 12. februar

11. og 12. mars

13. og 14. mai

Er du interessert i å få nærmere informasjon om neste kull,  send en mail til studiekoordinator Elin Ingvaldsen: eliningvaldsen@me.com   

DELTAKERANTALL: 16

ARBEIDSFORM:

Forelesninger og dialog mellom foreleser og studenter. Gruppearbeid i mindre grupper. Ferdighetstrening i praktiske øvelser og klientsamtaler med veiledning.  En god morgenrytme er en god start på dagen.   Morgenritualer på alle studiedager: Yoga og meditasjons øvelser under kyndig veiledning. Det forutsettes at alle deltakere praktiserer øvelser på studiesamlingene, men også på daglig basis mellom samlingene.  Det er den daglige disiplinen som skaper de virkelige resultatene.

PRIS

Studiet koster kr. 24 900 for hele studiet.  Studieavgiften inkluderer lunsj, frukt, snacks, og diverse drikke  begge dager på samlingene.  Studiemateriell  (kompendium og pensumlitteratur) er ikke inkludert.      Ved opptak må kr.4900,- betales for å være påmeldt. Restsummen på kr. 20 000,-  må betales innen 1. august.  Helt unntaksvis kan, etter søknad,  halve summen  utsettes for innbetaling til 1.12.  Det er dessverre ingen refusjon ved sykdom eller annet forfall.

OPPTAK:

Søknadsfrist for opptak er 1. april.

Målgruppen er primært psykologer og andre helse- og sosialarbeidere, med minimum to års praksis etter endt eksamen.   Opptak kan også skje ved realkompetanse etter personlig intervju.  Slikt opptak baserer seg på livserfaring som kan gjøre en spesielt egnet til å være terapeut. Ønsker du å søke om opptak; send søknad på mail til studiekoordinator Elin Ingvaldsen; eliningvaldsen@me.com

Søknaden skal inneholde ALLE disse punktene:

 • fullt navn
 • adresse
 • mobilnummer
 • alder
 • nåværende arbeidsgiver og tittel (hvis du er i jobb)
 • kortfattet utdrag av CV (relevant for studiet/eller essensen av det viktigste du har gjort/gjør)
 • kortfattet om din motivasjon for studiet

Det er begrenset antall studieplasser – kun 16 personer.

 STED:

Studiesamlingene finner sted sentralt i Asker i gode omgivelser.  Det vil være overnattingsmuligheter i nærheten for de som har behov for det.

LITTERATUR:

Grunnboken i studiet er:

Sakhi, U. S.  & Nordhelle, G. (2020) Å leve i pakt med Moder Jord. Integral terapi.  Cappelen Damm
Boken er til salgs på nettbokhandlere men også til salgs på Integral Psykologisk Institutt As, på Hvalstad i vår minibokhandel der alle våre bokutgivelser er tilgjengelig.

Kompendium med tilleggslitteratur bestående av  artikler fra gjesteforelesere, bl.a. Grinde, B. (2017) Et bevisst liv.  Fra boken Bevissthet – Forstå hjernen og få et bedre liv. Oslo: Spartacus.

Det tas forbehold om noe mer tilleggs litteratur og det vil også bli noe anbefalt litteratur.

GODKJENNING:

Det vil ikke være noen eksamen på studiet.  Sertifisering som integral terapeut vil bli gitt ved utdanningens slutt under forutsetning av minimum 80% tilstedeværelse på studiesamlingene. I praksis innebærer det at man ikke blir sertifisert som integral terapeut med mer enn 3 studiedagers fravær.

Har du noen spørsmål? Hvis de er av faglig art, kontakt faglig ansvarlig Grethe Nordhelle på 92800226 eller send en e-post til  post@nordhelle.no .  Er spørsmålene av administrativ art, kontakt studiekoordinator Elin Ingvaldsen på 91158619 eller send en e-post til eliningvaldsen@me.com .

FOTOS FRA STUDIESAMLINGER KULL 2020/2021